Assosciate

Approved Centre of Learning


Association of Healthcare Trainers (AoHT)


Believe HR Consultancy

https://www.believehrconsultancy.com/

————————————————————————–

CCW Training Academy

https://www.careerchangewales.co.uk/

 


FSB Member


Kielo International School, Helsinki, Finland

http://www.kieloschool.fi/


Language Academy Wales

https://www.languageacademywales.co.uk/

—————————————————————————

Pro Tone Body Studio

http://protonebodystudio.com

 

—————————————————————————–

Smooth Start Plus

http://www.smooth-starts-plus.co.uk/

——————————————————————————

Unite Care Group

http://www.unitecaregroup.co.uk/